Alwex är ett företag som prioriterar miljöfrågor. Hållbarhetsarbetet leder till engagemang, kreativitet och konkurrenskraft.


Att uppnå en miljömässig hållbarhet innebär att vi fattar beslut och vidtar åtgärder som syftar till att skydda natur och samhälle mot negativ påverkan genom vår verksamhet.
Det handlar inte bara om att minimera användningen av fossila bränslen och de utsläpp som detta medför, eller mängden avfall vi producerar eller att vi använder mindre energi. För oss är det viktigaste att vi har ständiga utvecklingsprocesser igång som leder till att vi – varje dag – gör framsteg i våra mål för hållbart företagande.

 

Såklart arbetar vi med val av bränslen, såklart ser vi över energiåtgång. Men det är helheten, våra aktiviteter över hela koncernen, som tillsammans ska göra Alwex till det företag inom vår bransch är det ledande företaget inom hållbar utveckling. 
 

En betydande del av vår verksamhet är transporterna. Det är det transportverksamheten
 inom vår koncern som har det största miljöansvaret, eftersom vi själva kan göra en stor skillnad.  Vår verksamhet ska inte bara uppfylla gällande miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav, utan vi vill göra mer än så. Därför deltar Alwex i ett Vinnova-finansierat projekt, som syftar till att utveckla och sprida kunskap om hur transportrelaterat CSR-arbete ger ökad lönsamhet och innovation. Projektet är ett samarbete mellan forskare på Linköpings universitet (Maria Björklund), Linnéuniversitetet (Helena Forslund), tre handelsföretag (Lidl, Staples och Runsven/ÖoB) och tre transport/logistikföretag (Postnord, DHL och Alwex). Läs mer här

Välkommen och kontakta mig för mer information !

Ingegerd Svensson
Miljö och kvalitetschef
Tel: 0470 - 72 71 61
ingegerd.svensson@alwex.se

 

 

 
Nu är åttonde upplagan av Hållbarhetsredovisningen klar, för 2016
Alwex tar varje år fram en hållbarhetsredovisning som beskriver vårt arbete med hållbarhetsfrågor inom koncernen. 

 


*  För läsning på skärm eller för utskrift 

 

Redovisningar från de föregående åren nås via Dokumentbibliotek under rubriken Hållbarhetsredovisning.

 

Vår verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 som syftar till att skapa ett arbetssätt för att ständigt minska vår miljöpåverkan och öka kundtillfredsställelsen. Våra ambitionsnivåer finns fastställda i vår Miljö-, Kvalitets- och Trafiksäkerhetspolicy som nås via länk till höger.