Trafiksäkerhet


Trafiksäkerhetsfrågor är en prioriterad fråga för Alwex. Vi samarbetar därav med Trafikverket inom trafiksäkerhetsområdet. Företagets viktigaste trafiksäkerhetsaspekter är bl.a.:
 

  • Hastighetsefterlevnad
  • Nykterhet och drogfrihet
  • Bältesanvändning


Varje år utförs objektiva fältkontroller för att kontrollera bl.a. hur väl våra transportörers förare efterlever gällande hastighetsbegränsningar. Resultatet, positivt såväl som negativt, kommuniceras internt samt externt via företagets hållbarhetsredovisning.

Alwex åtagande inom trafiksäkerhet beskrivs i vår integrerade ”Miljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetspolicy (som nås via länk till höger). Denna kompletteras av en trafiksäkerhetspolicy anpassad för åkerier och förare vilken framarbetats i dialog med våra åkerier.

Arbetet med att installera alkolås i Alwexfordon har påbörjadats och vi har i dagsläget ett 50-tal Alwexfordon utrustade med alkolås. Alwex tycker att det är viktigt att företaget och delägaråkerierna utåt visar att man tagit ställning i denna fråga. Därför har en dekal, som fästs på fordonen, tagits fram där det står ”Jag kör med ALKOLÅS”.

 

Bild på Alwex-fordon med alkolås