Varför ska man sortera?

 

Genom att sortera hjälps vi åt att minska mängden avfall som går till deponi/tipp samtidigt som mindre råvara behövs för att producera nya produkter.


Samhällets mål är att avfallsmängden som helhet ska minskas och att farligt avfall ska tas omhand på ett betryggande sätt. Den grundläggande tanken är att det avfall som uppstår ska hanteras i följande prioriteringsordning:

1. Återanvändning
Materialet eler produkten återanvänds i befintligt skick.

2. Återvinning
Materialet bearbetas till ny produkt.

3. Energiutvinning
Materialet förbränns i värmeverk.

4. Deponering
Materialet läggs på tipp.
 Regler om avfallshantering finns bl.a. i Miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande lagstiftning. 

Begreppet verksamhetsutövare är centralt i Miljöbalken. Verksamhetsutövaren är den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Verksamhetsutövaren är enligt Miljöbalkens hänsynsregler skyldig att:

 

 

 

 • Ha kunskap om avfallet från verksamheten och om vilka regler som gäller
   
 • Vidta rimliga åtgärder för att skydda miljö och hälsa och att utnyttja möjligheterna till återvinning och återanvändning samt att minska avfallsmängderna så mycket som möjligt.

Vi på Alwex vill hjälpa våra kunder att klara lagstadgade krav och samtidigt erbjuda en effektiv och prisvärd hantering av sitt avfall och sina restprodukter.
 

Sorteringsguider standard


Nedan visas de vanligast förekommande avfallsfraktionerna för ordinarie sätt att sortera. Klicka på resp. ikon nedan för att ladda ner utskriftsvänlig sorterinsguide för resp. fraktion.

INDUSTRI & HANDEL

 

 

 

Trä

Träemballage, pallar, brädor, rivningsvirke. Trärent material men även målat. Trä med mindre mängder spik, skruv och beslag ok. Denna fraktion krossas ner och går till energiutvinning.


 

 

Krymp- och sträckfilm
Krymp- och sträckfilm avser plast av bl.a. typen LDPE. Det är en mjuk, stark plast som används till plastpåsar, plastsäckar och sträckfilm, t ex pallsvepningar. Krymp-och sträckfilm går till återvinningsanläggning för sortering och balning. Returråvaran används vid tillverkning av påsar, säckar och andra mjuka plastprodukter.

 

Hårda plastförpackningar
Använda hårda plastförpackningar kan vara exempelvis plastflaskor,- dunkar, -hinkar, -tråg. Materialet förs till sorteringsanläggning och granuleras därefter. Flingorna går vidare till plastfabrik som råvara. Returplast används sedan vid tillverkning av pallar, bullerplank, kompostbehållare mm. Materialet kan även användas till energiutvinning.

 


Metall/-skrot
Allt metalliskt avfall t ex konservburkar, kapsyler, tuber, färgburkar (rena och torra), stålband, skyltställ, hyllplan, plåtar, trasiga verktyg mm. Materialet transporteras till en sorteringsanläggning, där det kontrolleras. Därefter sker en fragmentering, innan råvaran går vidare till ett smältverk.

 


Kontorspapper
Kontorspapper, ritningar, datalistor, reklam, faxpapper, dags- och veckotidningar, kataloger, arkivhandlingar, broschyrer m.m. Efter sortering och kontroll används materialet för att göra nytt papper. 

 

 

 

Well
Well i form av kartonger, flak och rullwell. Wellpapp känns igen av det vågformiga skiktet. Materialet hämtas och transporteras till en sorteringsanläggning för kontroll och balning. Därefter går det vidare till pappersbruk som råvara till ny wellpapp.

 

Ofärgat glas
Hela och rengjorda flaskor och burkar av ofärgat glas. Det ofärgade glaset går till glasbruk som råvara till nytt glas.

 

 

 

Färgat glas
Färgat glas Hela flaskor och burkar av ofärgat glas. Det färgade glaset används som råvara vid tillverkning av isoleringsmaterial.

 

 

 

 

Brännbart
Pappersprodukter, mjukplaster, hårdplaster, frigolit/cellplast, små textilier, förorenade förpackningar av plast, papper och kartong. Denna fraktion går till energiutvinning.

 

 


 

Restavfall
Avfall som varken kan återvinnas eller förbrännas exempelvis keramik, glas, porslin, förorenade metallförpackningar och gips.

Observera att material som går till deponi ska karakteriseras av avfallslämnare för att få läggas på. Läs mer om karakterisering här...

 


BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

För bygg och rivning kan ett antal olika avfallsfraktioner uppstå. En del av dessa tar vi på Alwex emot på egna anläggningar, övriga transporteras till andra lämpliga anläggningar.

 

 

 

 • Asbest
 • Asfalt (ren, ej förorenad av PAH)
 • Asfalt (gammal med )
 • Aska
 • Berg och sten
 • Betong med armering
 • Betong utan armering
 • Betongkonstruktioner
 • Borrslam
 • Gjuterisand
 • Gummi
 • Gödsel
 • Matjord
 • Oljeskadade massor
 • Schaktmassor
 • Slam
 • Stubbar
 • Takpannor av betong
 • Takpannor av tegel
 • Tryckimpregnerat trä
 • Tyngre massor
 • Väggtegel

Vissa av dessa fraktioner går till Växjö kommuns anläggning i Häringetorp vars prislista framgår på Växjö kommuns hemsida www.vaxjo.se. För vår hantering av dessa fraktioner tillkommer ett tillägg 5% på mottagande anläggnings pris.

 

Sorteringsguide special


Vi på Alwex kan även erbjuda sortering och sorteringsguider utifrån Kretsloppsrådets riktlinjer vilket tillämpas först enligt särskild överenskommelse.

Alwex sorteringsguide enligt Kretsloppsrådets riktlinjer avser avfallshantering vid
byggande och rivning.

Färgkoder finns på tio basnivåer av avfallsslag, vilka i sin tur kan delas upp i olika delfraktioner.


För vissa delfraktioner finns egna färgkoder för vissa inte.

 

Kretsloppsrådets hemsida