• Webshop
 • Vår rekryteringspolicy

   

  ”Alwex erbjuder ett brett utbud inom transport- och logistik, som tillgodoser marknadens förväntningar på kvalitet, personlig service, effektivitet och miljöansvar.”

  Duktiga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna ge den kundservice som vår affärsidé innefattar. För oss är frågor inom sociala hänseenden lika viktiga som kvalitet och miljö.
   
  Våra olika verksamheter är naturligtvis miljö- och kvalitetscertifierade, och vi arbetar aktivt och konsekvent med frågor som arbetsmiljö och personsäkerhet. Ett kvitto på att vi lever som vi lär är de undersökningar som årligen genomförs bland våra samarbetspartners och kunder, där vi ser en hög kundnöjdhet – det gör oss både glada och stolta.
   
  Genom en tydlig kultur med ett systematiskt arbete i att utveckla verksamheten inom medarbetarskap, värderingsstyrt ledarskap, affärsmannaskap och kundfokus har vi en bra grund att stå på.
   

  Vår rekryteringspolicy

  För ett tillväxtbolag som Alwex är rekryteringar en viktig del. Varje enskild medarbetare och dennes kompetens och erfarenhet är en viktig resurs. När en tjänst blir ledig ser vi ibland att en intern rekrytering är det bästa alternativet, ibland är det bättre att anställa någon utifrån.
   
  Mångfald och likabehandling är lika viktigt som att ha gröna bränslen i tankarna.  Grundprincipen är att mångfalden i samhället och bland våra kunder också ska speglas av mångfald bland våra medarbetare. Vi strävar också att uppnå en jämn könsfördelning på ledande befattningar.
   
  Den företagshälsovård som erbjuds våra medarbetare är främst inriktad på förebyggande arbete. Även Alwex systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete är inriktat på att så tidigt som möjligt uppmärksamma risker och att arbeta förebyggande. Arbetet omfattar alla medarbetare och säkerställer att våra verksamheter lever upp till arbetsmiljölag och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
   
  För oss på Alwex, som är ett värderings- och hållbarhetsstyrt företag, är ledningsfunktionerna också en viktig framgångsfaktor. En väl definierad ledarprofil visar vilket ledarskap som eftersträvas inom alla våra områden.