Reklamationer 

 

Alwex arbetar förebyggande för att undvika skador men vi kan inte garantera att det aldrig blir fel någonstans i transportkedjan. Om det inträffar är det bra att känna till vilka regler som gäller. Samtliga transportörer har ett begränsat ansvar om något inträffar. Lagstiftningen begränsar ansvaret på transportörer, detta för att möjliggöra att försäkringsgivare åtar sig att försäkra transportörer, vilket i annat fall skulle bli ett stort problem.


En reklamation kan uppstå av följande anledning:

 

Reglering av reklamation

Det är alltid den som reklamerar som ska framställa ersättningskrav och styrka kravets storlek. Vem som har rätt att reklamera framgår av leveransvillkoret. Följande information/handlingar behöver vi för att kunna handlägga ärendet:

  • Reklamationsanmälan ifylld med en fullständig skadebeskrivning. Gäller det en skada underlättar det om du har möjlighet att fotografera godset.
  • Kopia på fraktsedel eller annan transporthandling.
  • Handelsfaktura mellan säljare och köpare eller annan handling som styrker värdet på godset.
  • Reparationsfaktura, alternativt faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura.
  • Eventuella övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan blir korrekt reglerad. Vid skadat gods har Alwex rätt att kräva det skadade godset tillhanda om vi ersätter skadan tillfullo.

Alla skador regleras enligt det vid leveranstillfället gällande avtalet, ansvarsbestämmelser och gällande vägtransportlag (Lagen om inrikes vägtransport (SFS 1974:610). Är godset varuförsäkrat skall skadan omgående anmälas till försäkringsgivaren/-bolaget. Förlorat gods och skadat gods ej är momspliktigt enligt (Mervärdesskattelagen, SFS 1994:200), 2 kap. 1 §.


Visar utredningen att vi är ansvariga kommer vi att meddela att vi emotser faktura. Vid all fakturering skall fraktsedelsnummer uppges som referens.

Alwex strävar efter att handlägga alla reklamationer utan fördröjning.